Saturday, August 1, 2009

Oshkosh BGosh


EAA Fly-In Convention Oshkosh, WI August 2009